Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ ANH HỒNG
NGUYỄN THỊ ANH HỒNG

Ngày sinh: 24/10/1969

Dân tộc: Kinh

Email liên lạc: ntahong.phunhuan@tphcm.gov.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

PHẠM THỊ KIỀU DIỄM
PHẠM THỊ KIỀU DIỄM

Ngày sinh: 25/2/1982

Dân tộc: Kinh

Email liên lạc: kieudiempham82@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG BÁN TRÚ

LÊ THỊ HẰNG
LÊ THỊ HẰNG

Ngày sinh: 5/9/1967

Dân tộc: Kinh

Email liên lạc: hanglethi@ymail.com